نتایج مسابقات والیبال (خواهران ) از سری مسابقات منطقه ۳ کشوری اعلام شد

 

- دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول
- دانشگاه پیام نور مقام دوم
- دانشگاه امام رضا(ع) مقام سوم