نتایج مسابقات شنا خانمها از سری مسابقات اولین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان شبکه جامع دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی

۵۰ متر کرال سینه :

- بهناز خجسته پور از دانشگاه فردوسی مشهد اول
- مهتاب خطیبی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دوم
- افشان دیده بان از دانشگاه پیام نور سوم

۵۰ متر کرال پشت :

- آرام دخت محمدحسنی از موسسه آموزش عالی بینالود اول
- محدثه شهرکی نیا از دانشگاه فردوسی مشهد دوم
- نگار خراسانی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد سوم

۵۰ متر قورباغه :

- مهتا احمدیان یزدی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اول
- ملیکا احمدیان یزدی از موسسه آموزش عالی بینالود دوم
- نازگل آذر از دانشگاه علوم پزشکی مشهد سوم

۵۰ متر پروانه :

- فرانک بنی حسن از دانشگاه امام رضا(ع) اول
- ترگل بیات از دانشگاه فردوسی مشهد دوم
- زهرا سعیدی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد سوم

مختلط تیمی :

- خراسانی- احمدیان- مستعان و خطیبی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اول
- شهرکی نیا- امیری- بیات و خجسته پور از دانشگاه فردوسی مشهد دوم
- بهمنی- فائزه خاتمی- دیده بان و فاطمه خاتمی از دانشگاه پیام نور سوم

در مجموع تیمی:

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مقام اول
دانشگاه فردوسی مشهد مقام دوم
دانشگاه پیام نور مقام سوم