نتابج مسابقات شنا آقایان از سری مسابقات اولین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان شبکه جامع دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی


کرال سینه :


- علی محمدزاده از دانشگاه علوم پزشکی مشهد اول
- محمدرضا خاوری از دانشگاه فردوسی مشهد دوم
- امیرعلی اعتباری از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد سوم

 

کرال پشت :


- هومان منصوری از دانشگاه فردوسی مشهد اول
- نوفل از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دوم
- رامین اشرف پور از دانشگاه علوم پزشکی مشهد سوم


قورباغه:


- ارسلان اعتباری از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اول
- شاهین ایزدیار از دانشگاه فردوسی مشهد دوم
- امیدرضا نوری از موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری سوم


پروانه:


- رضا یزدی از دانشگاه جامع علمی کاربردی اول
- مهردادبهرامی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دوم
- امید نیک از دانشگاه علوم پزشکی مشهد سوم


مختلط تیمی:


- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اول
- دانشگاه فردوسی مشهد دوم
- دانشگاه علوم پزشکی مشهد سوم


در مجموع تیمی نیز دانشگاههای آزاد اسلامی مشهد- فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.