برنامه مسابقات والیبال دانشجویان دختر (گرامیداشت دهه مبارکه فجر)

برنامه مسابقات والیبال دانشجویان دختر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی

گرامیداشت دهه مبارکه فجر

جمعه ۱۳۹۴/۱۱/۹

ساعت ۱۶/۰۰                  دانشگاه تربت حیدریه - دانشگاه علوم پزشکی گناباد

ساعت ۱۷/۰۰                  دانشگاه امام رضا(ع)   - دانشگاه پیام نور

ساعت ۱۸/۰۰                  موسسه آموزش عالی سناباد- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

ساعت ۹/۰۰                    دانشگاه تربت حیدریه - دانشگاه فردوسی مشهد

ساعت ۱۰/۰۰                  دانشگاه امام رضا(ع)   - موسسه آموزش عالی سناباد

ساعت ۱۱/۰۰                  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - دانشگاه پیام نور

یکشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

ساعت ۱۰/۰۰                  دانشگاه امام رضا(ع) - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ساعت ۱۱/۰۰                  دانشگاه پیام نور -   موسسه آموزش عالی سناباد

ساعت ۱۲/۰۰                  دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دوشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

ساعت ۹/۰۰                    تیم اول گروه ۱ - تیم دوم گروه ۲

ساعت ۱۰/۰۰                  تیم اول گروه ۲ - تیم دوم گروه ۱

سه شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

ساعت ۹/۰۰                    رده بنــــــــــــدی

ساعت ۱۰/۰۰                  فینـــــــــــــــال

 

محل برگزاری مسابقات:

مسابقات خواهران در سالن ۲۲ بهمن دانشگاه فردوسي برگزار مي شود.

 

هیات ورزشهای دانشگاهی خراسان رضوی