برنامه مسابقات والیبال دانشجویان پسر (گرامیداشت دهه مبارکه فجر)

برنامه مسابقات والیبال دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی

گرامیداشت دهه مبارکه فجر

 

جمعه ۱۳۹۴/۱۱/۹

ساعت ۹/۰۰          دانشگاه تربت حیدریه - دانشگاه فردوسی مشهد

ساعت۱۰/۰۰          دانشگاه علوم پزشکی مشهد - موسسه آموزش عالی تربت جام

ساعت ۱۱/۰۰         موسسه آموزش عالی فردوس- دانشگاه امام رضا(ع)

ساعت ۱۷/۰۰         دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

ساعت ۱۸/۰۰         موسسه آموزش عالی تربت جام دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ساعت ۱۹/۰۰         دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

ساعت ۹/۰۰           دانشگاه تربت حیدریه - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ساعت ۱۰/۰۰         دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ساعت ۱۶/۰۰         دانشگاه جامع علمی کاربردی موسسه آموزش عالی فردوس

ساعت ۱۷/۰۰         دانشگاه امام رضا(ع) دانشگاه علوم پزشکی گناباد

ساعت ۱۸/۰۰         دانشگاه فردوسی مشهد موسسه آموزش عالی تربت جام

ساعت ۱۹/۰۰         دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دانشگاه تربت حیدریه

یکشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

ساعت ۱۶/۰۰         دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ساعت ۱۷/۰۰         دانشگاه تربت حیدریه موسسه آموزش عالی تربت جام

ساعت ۱۸/۰۰         دانشگاه امام رضا(ع) دانشگاه جامع علمی کاربردی

ساعت ۱۹/۰۰         موسسه آموزش عالی فردوس دانشگاه علوم پزشکی گناباد

پایان دور مقدماتی مسابقات

 

 

محل برگزاری مسابقات: مسابقات برادان در سالن شهيد جوانمرد قصاب - دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي شود.

 

 

هیات ورزشهای دانشگاهی خراسان رضوی