اعضای هیات رئیسه

رئیس: دکتر حمیدرضا طاهری

نائب رئیس: عباس چمنیان

دبیر: حسن ثانیان

مشاور عالی: دکتر حسین پیمانی زاد

رئیس دفتر مشترکین انجمن های ورزشی : جواد زارعی

نائب رئیس بانوان: دکتر میرزازاده

مسول دبیرخانه و امور شهرستانها: علی احمدیان

مسول امور مالی: براتعلی ولی زاده

مسول کمیته غیرانتفاعی : احسان نظام

روابط عمومی و فناوری اطلاعات: مهندس حدیث احمدیان

مسولین انجمن های ورزشی