امضای تفاهم نامه روسای هیات بدن سازی و پرورش اندام خراسان رضوی و هیات ورزش های دانشگاهی خراسان رضوی


 تفاهم نامه همکاری مابین روسای هیات بدن سازی و پرورش اندام خراسان رضوی و هیات ورزش های دانشگاهی خراسان رضوی امضا شد.